HomeFinlandTietosuoja

Tietosuoja

POHJOISRANTA BCW:N TIETOSUOJASELOSTE / PÄÄTTÄJÄREKISTERI

Me Pohjoisranta BCW:ssä olemme sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee Pohjoisranta BCW:n tutkimuksiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Huomioithan, että tämä tietosuojaseloste ei koske tutkimuksia, joita Pohjoisranta BCW toteuttaa asiakkaansa puolesta henkilötietojen käsittelijänä. Näissä tutkimuksissa tutkimuksen tilaaja, Pohjoisranta BCW:n asiakas, on henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjä: Pohjoisranta BCW Oy

Y-tunnus: 1013826-5
Osoite: Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Millaisia tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tutkimusten yhteydessä tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • asema

Edellä mainitut tiedot saadaan tyypillisesti julkisista tietolähteistä, kuten organisaatioiden internetsivuilta.

Lisäksi käsittelemme rekisteröidyn antamia tutkimusvastauksia. Tutkimusvastauksia käsitellään erillään muista henkilötiedoista sekä vastaukset raportoidaan tilastollisesti siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä rekisteröityä.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja tutkimukseen liittyvän viestinnän toteuttamiseksi oikeutetun etumme perusteella. Katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle, meille kuin asiakkaillemme. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että saat kutsuja sinua mahdollisesti kiinnostaviin tutkimuksiin ja voimme raportoida asiakkaallemme tutkimustuloksia sen toiminnalle tärkeistä teemoista. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa käsittelyä milloin tahansa, olla halutessasi vastaamatta tutkimuskyselyyn ja esimerkiksi pyytää yhteystietojesi poistamista.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tyypillisesti tietoja käsitellään yksi kuntavaalikausi kerrallaan eli noin 48 kuukautta. Pyrimme säännönmukaisesti poistamaan virheellisiä ja vanhentuneita tietoja. Voit myös itse pyytää tietojesi poistamista kohdassa 5 kuvatuin tavoin.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

  • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus jäljennös henkilötiedoista edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
  • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
  • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Pyydämme ystävällisesti kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme ratkaista asian sovinnollisesti.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

6. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietojasi kolmansille, ellei luovutus perustu suostumukseesi taikka yritysjärjestelyyn, jossa olemme osallisena.

7. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 28.9.2022.